Algemene Voorwaarden

1. Naam en Contactgegevens

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) worden aangeboden door EXO Designs, gevestigd te Sportstraat 11, 6942HK Didam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69405387 en hierna aangeduid als “EXO Designs.”

1.2. Contactgegevens:

1.3. Deze Voorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden door EXO Designs en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen EXO Designs en de Klant.

2. Definities

2.1. Klant: De term “Klant” verwijst naar het juridische entiteit of natuurlijke persoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met EXO Designs voor het verlenen van diensten zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden.

2.2. Project: Het begrip “Project” verwijst naar de specifieke webdesign- of gerelateerde dienst die EXO Designs levert aan de Klant, zoals gespecificeerd in de afzonderlijke overeenkomst. Elk project kan zijn eigen unieke doelstellingen, taken, en specificaties hebben.

2.3. Oplevering: De term “Oplevering” verwijst naar het moment waarop EXO Designs de voltooide diensten, zoals overeengekomen in het Project, aan de Klant ter beschikking stelt. De Oplevering kan plaatsvinden in meerdere fasen, zoals gespecificeerd in de afzonderlijke overeenkomst.

2.4. Abonnement: Een “Abonnement” verwijst naar een door de Klant afgenomen dienst op maandelijkse basis, waarvoor de Klant een regelmatige vergoeding betaalt. Deze dienst kan onder meer hosting, onderhoud, en andere overeengekomen diensten omvatten.

3. Dienstverlening

3.1. Webdesign: EXO Designs zal zich inspannen om websites te ontwerpen en ontwikkelen die voldoen aan de specificaties en behoeften van de Klant, zoals overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst. EXO Designs behoudt zich het recht voor om ontwerpkeuzes en technische details naar eigen inzicht te maken om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

3.2. Hostingdiensten: EXO Designs zal hostingdiensten aanbieden aan de Klant op servers van derden. EXO Designs streeft naar een betrouwbare beschikbaarheid van hostingdiensten en neemt redelijke maatregelen voor beveiliging en bescherming van gegevens.

3.3. Onderhoud aan de website: EXO Designs zal redelijke inspanningen leveren om de website van de Klant te onderhouden door regelmatige updates, beveiligingspatches en back-ups uit te voeren. Deze dienst omvat echter geen inhoudsbeheer of inhoudscreatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4. SEO-optimalisatie: EXO Designs zal zich inzetten voor het verbeteren van de zoekmachinezichtbaarheid en ranking van de website van de Klant door middel van zoekmachineoptimalisatietechnieken en strategieën.

3.5. Domeinregistratie: EXO Designs kan domeinnamen registreren namens de Klant, en zal deze domeinnamen beheren en vernieuwen zolang de Klant de verschuldigde vergoedingen betaalt.

3.6. Pakketten: De bovengenoemde diensten worden aangeboden in verschillende pakketten, waarbij de Klant de keuze heeft om maandelijkse of jaarlijkse betalingen te verrichten. De specifieke details van elk pakket worden gespecificeerd in de afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en EXO Designs.

4. Prijs en Betaling

4.1. Prijsbepaling: De prijs voor de diensten wordt bepaald op basis van het door de Klant gekozen pakket en eventuele aanvullende diensten of overeenkomsten. EXO Designs behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en zal de Klant hiervan op de hoogte stellen.

4.2. Betalingsvoorwaarden: Betaling voor de diensten kan plaatsvinden via SEPA-incasso, waarvoor de Klant een eenmalige betaling van €0,01 dient te verrichten, of door middel van facturering waarbij de Klant de factuur binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoen.

4.3. Bijkomende kosten: Indien er aanvullende diensten of werkzaamheden buiten de overeengekomen scope van de overeenkomst nodig zijn, zal EXO Designs de Klant informeren over de financiële consequenties van deze aanvullende werkzaamheden voordat ze worden uitgevoerd.

5. Intellectueel Eigendom

5.1. Intellectueel Eigendom van het Eindproduct: Tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, blijft het intellectuele eigendom van het eindproduct (waaronder maar niet beperkt tot website-ontwerp, broncode, grafische elementen) eigendom van EXO Designs.

5.2. Licenties: De Klant verkrijgt geen automatische licenties voor het gebruik van de intellectuele eigendommen van EXO Designs, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Behoud van Vertrouwelijke Informatie: Beide partijen, EXO Designs en de Klant, zullen vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt verkregen, strikt vertrouwelijk houden. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die als vertrouwelijk is aangeduid of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat deze vertrouwelijk is.

6.2. Openbaarmaking van Informatie: Tenzij anders overeengekomen, mag geen van de partijen vertrouwelijke informatie openbaar maken aan derden.

7. Aansprakelijkheid en Garanties

7.1. Aansprakelijkheid van EXO Designs: EXO Designs aanvaardt aansprakelijkheid voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van EXO Designs wordt uitbetaald.

7.2. Geen Consequential, Speciale of Gevolgschade: EXO Designs is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, speciale schade of indirecte schade, met inbegrip van winstderving, omzetverlies of verlies van gegevens.

7.3. Geen Garanties: EXO Designs geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de prestaties van zoekmachineoptimalisatie (SEO) of de daadwerkelijke resultaten die de Klant kan behalen als gevolg van de verleende diensten. De resultaten van SEO zijn afhankelijk van tal van factoren, waarover EXO Designs geen volledige controle heeft.

8. Wijzigingen en Annuleringen

8.1. Wijzigingen in de Overeenkomst: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen of aanvullingen noodzakelijk zijn, zullen partijen gezamenlijk overleggen over deze wijzigingen en de financiële gevolgen ervan.

8.2. Annuleringen en Restituties: Voor diensten op maandelijkse basis kan de Klant ervoor kiezen het abonnement na 24 maanden te annuleren. Restitutie is niet mogelijk, aangezien de geleverde dienst op maat is gemaakt. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor annulering.

9. Termijnen en Levering

9.1. Vaststelling van Projecttermijnen: De projecttermijnen worden in overleg met de Klant vastgesteld en schriftelijk overeengekomen in de afzonderlijke overeenkomst.

9.2. Niet-Naleving van Termijnen: Indien EXO Designs niet in staat is om de overeengekomen termijnen te halen, zal EXO Designs de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de reden voor de vertraging uitleggen.

10. Geschillen en Toepasselijk Recht

10.1. Geschillenoplossing: In geval van geschillen zullen EXO Designs en de Klant redelijke inspanningen leveren om het geschil in der minne te schikken. Indien dit niet lukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

10.2. Toepasselijk Recht: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11. Algemene Voorwaarden Acceptatie

11.1. EXO Designs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van EXO Designs.

11.2. De Klant aanvaardt deze algemene voorwaarden zodra hij een dienst afneemt en gaat akkoord met de inhoud ervan.

12. Beëindiging van Overeenkomst

12.1. De overeenkomst kan worden beëindigd onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de afzonderlijke overeenkomst tussen EXO Designs en de Klant.

13. Overige Bepalingen

13.1. Eventuele aanvullende bepalingen of wijzigingen van deze Voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen EXO Designs en de Klant.